Podmínky použití

Podmínky pro užívání stránek magicky-dokonala.cz

V tomto textu se nevyhnu pár oficialitám. Mějte prosím na paměti, že:

jste tady na návštěvě a sluší se tak chovat
vytvořit tyto stránky a systém, který umožňuje pohodlnou organizaci akcí a událostí, mě stál spoustu času a činím si tak nárok na autorská práva
lidsky se zcela jistě dohodneme (téměř) na čemkoliv
1. Definice
1.1. Poskytovatel
Poskytovatelem služeb organizačního systému magicky-dokonala.cz je Věra Kučerová, IČ 62825429, 68708 Buchlovice, Horní Podvinohradí 407.

1.2. Portál a organizační systém magicky-dokonala.cz (dále “stránky magicky-dokonala.cz”)
Stránky magicky-dokonala.cz je webová aplikace pro podporu podnikatelek a multipotenciálek.

1.3. Uživatel
Uživatelem je každý osoba, vlastnící přístupové údaje na stránky magicky-dokonala.cz.

1.5. Služby
Služby jsou všechny funkce a možnosti umožňující pořádání kurzů a individuálního mentoringu.

2. Souhlas s Podmínkami
Používání stránek magicky-dokonala.cz je možné pouze v případě souhlasu s těmito Podmínkami. Souhlas s Podmínkami Uživatel vyjadřuje přihlášením na stránky magicky-dokonala.cz. Pokud s těmito podmínkami Uživatel nesouhlasí, je povinen se ze stránek odhlásit a organizační systém magicky-dokonala.cz nepoužívat.

3. Poskytování služeb
Vyjádřením souhlasu s Podmínkami Poskytovatel i každý Uživatel souhlasí s následujícím:

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že podoba Služeb, které budou Poskytovatelem poskytovány, se může změnit, aniž by o tom byl Uživatel předem informován. Tyto změny nebudou mít vliv na hlavní cíl a povahu Služeb dle definice. 

Poskytování Služeb může být krátkodobě pozastaveno za účelem implementace aktualizované verze systému nebo některé jeho části. Takové aktualizace jsou vytvářeny a implementovány za účelem zlepšení, zdokonalení a dalšího rozvíjení Služeb a mohou mít podobu opravy zjištěných chyb, vylepšených funkcí, nových modulů aplikace nebo zcela nových verzí.

Poskytovatel nenese odpovědnost za:

případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Služeb v důsledku nezavinění na straně Poskytovatele (např. v důsledku nedostupnosti dat, uložených na serverech třetí strany),
případný únik informací a dat z prostředí systému magicky-dokonala.cz v důsledku nezavinění na straně Poskytovatele (např. z důvodu elektronického napadení serverů třetí strany, v důsledku vyzrazení přístupových údajů Uživatelem apod.),
případnou ztrátu nebo poškození dat v důsledku nezavinění na straně Poskytovatele,
4. Povinnosti Uživatele
Není dovoleno jakýmkoliv způsobem narušovat nebo poškozovat Služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke Službám).

Uživatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu prostřednictvím samostatné písemné dohody s Poskytovatelem nebude Služby za jakýmkoliv účelem reprodukovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

Uživatel se zavazuje, že bude Služby používat pouze k účelům, které jsou povoleny podle

těchto Podmínek;
platných právních předpisů a obecně přijímaných postupů, směrnic či zásad podle platných právních předpisů České republiky nebo země, kde má Uživatel trvalé či přechodné bydliště, sídlo nebo v níž Služby užívá.
Uživatel nese veškerou odpovědnost za jakékoliv případné porušení svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně ztráty nebo škody, kterou tím může Poskytovateli způsobit).

Plnou a výhradní odpovědnost za veškeré informace, např. datové soubory, texty, hudební či zvukové soubory, fotografie, video a další data (dále jen “Obsah”), vložené, odeslané nebo zobrazené v prostředí stránek magicky-dokonala.cz nese osoba, od které takový Obsah pochází. Poskytovatel za takový Obsah neponese žádnou odpovědnost vůči Uživateli ani vůči jakýmkoliv třetím osobám.

Veškerý Obsah pocházející od Uživatele a zpřístupňovaný prostřednictvím stránek magicky-dokonala.cz jiným Uživatelům, musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí ho porušovat.

5. Ochrana osobních údajů
Uživatel nese výhradní odpovědnost za utajení přístupových údajů ke Službám a za všechno, co bude prostřednictvím těchto přístupových údajů učiněno.

Uživatel je povinen neprodleně informovat Poskytovatele, a to zejména v případě, že se dozví o:

neoprávněném použití jakéhokoliv přístupového kódu ke Službám,
obsahu jakéhokoliv Uživatele, který je v rozporu s právním řádem České republiky nebo s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,
obsahu jakéhokoliv Uživatele, u kterého existuje důvodné podezření z porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví,
chování jakéhokoliv Uživatele, které by vedlo k obtěžování, zneužívání, zastrašování nebo vydávání se za někoho jiného.
Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při registraci uvede, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR nebo orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona. Poskytovatel se dále zavazuje, že informace a data obsažené v prostředí stránek magicky-dokonala.cz neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude je jakýmkoliv způsobem upravovat, cenzurovat ani monitorovat.

Poskytovatel je oprávněn monitorovat a uchovávat údaje o způsobu a intenzitě využívání Služeb Uživatelem a odvozené statistické údaje (statistika realizovaných operací v systému, objem přenášených dat, využití kapacity datového prostoru, velikosti vkládaných či rozesílaných příloh apod.).

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel smí využívat osobní údaje Uživatele pro účely poskytování Služeb, včetně zobrazení přizpůsobeného obsahu a informačních sdělení.

Poskytovatel vede za účelem poskytování Služeb evidenci o Uživatelích obsahující osobní a kontaktní údaje. Osobními a kontaktními údaji se rozumí především jméno a příjmení Uživatele, jeho korespondenční a e-mailová adresa a telefon.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracovává osobní údaje a je oprávněn data shromažďovat a zpracovávat ve smyslu platných právních předpisů (zejména zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a užívat je v souladu s platným právním řádem ČR pro účel tohoto smluvního vztahu nebo právním řádem země, kde má trvalé či přechodné bydliště, sídlo nebo v níž Služby užívá.

Poskytovatel se zavazuje, že s osobními daty bude nakládat pouze v souladu s těmito Podmínkami, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s Uživatelem je nebude sdělovat třetím osobám.

Poskytovatel je oprávněn zpracovávat údaje pro účely vyplývající z tohoto smluvního vztahu po celou jeho dobu, resp. po dobu práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vyplývajících.

6. Vlastnická práva a licence
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je vlastníkem nebo držitelem veškerých vlastnických práv týkajících se Služeb, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví a práva autorského.

Služby mohou obsahovat informace, které mají charakter důvěrných sdělení nebo obchodních tajemství. Uživatel se zavazuje takové informace bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele dále nešířit.

Poskytovatel tímto prohlašuje, že na základě těchto Podmínek nezískává žádná vlastnická práva k jakémukoli Obsahu Uživatele, který bude v prostředí stránek magicky-dokonala.cz Uživatelem vložen či vytvořen, nebo jeho prostřednictvím odeslán jiným Uživatelům. Autorská práva k takovému Obsahu a veškerá jiná práva, která Uživateli náleží, zůstávají Uživateli zachována.

Uživatel se tímto zavazuje, že nebude sám, ani neumožní jiným osobám kopírovat či se jiným způsobem pokoušet extrahovat zdrojový kód stránek magicky-dokonala.cz ani jakékoli jeho části, upravovat ho, vytvářet z něho odvozená díla nebo produkty.

7. Pozastavení nebo odebrání uživatelského přístupu
V případě porušení kteréhokoliv ustanovení Podmínek bude Uživateli zasláno upozornění. Opakované porušování Podmínek bude mít za následek pozastavení nebo úplné odebrání přístupu Uživatele ke Službám.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli a to i bez předchozího upozornění uživatelský přístup pozastavit nebo odebrat zejména v těchto případech:

Existuje důvodné podezření z porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví ze strany Uživatele.
Využívání Služeb Uživatelem slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti.
Služby jsou používány v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti nebo platnými právními předpisy ČR nebo právním řádem země, kde má Uživatel trvalé či přechodné bydliště, sídlo nebo v níž Služby užívá.
Uživatel se do prostředí administrace stránek magicky-dokonala.cz přihlásil prostřednictvím přístupových údajů jiného Uživatele bez jeho vědomí.
Uživatel neoprávněně zasahuje do zdrojového kódu stránek magicky-dokonala.cz, nebo se jej pokouší extrahovat.
Služby nebo některá její část je využívána pro rozesílání hromadných nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů).
8. Závěrečná ustanovení
Uživatel prohlašuje, že si podmínky řádně přečetl a bere na vědomí, že používáním Služeb vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Služby používat.

Poskytovatel má právo trvat na dodržování těchto Podmínek a jejich dodržování si vynucovat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek nebo jejích dílčích ustanovení. O takové změně bude Uživatele vždy vhodným způsobem informovat.

Tyto Podmínky použití nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 04. 2020.